RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma pod nazwą  DACH-SYSTEM I Sp. z o.o. Sp. k.z siedzibą w Zielonej Górze (65-044),ul. Wazów 26, zwana- dalej również jako DACH-SYSTEM, zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez DACH-SYSTEM I Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DACH-SYSTEM I Sp. z o.o. Sp. k.z siedzibą w Zielonej Górze (65-044),ul. Wazów 26, tel. 68 325 62 42,e-mail: poczta@dach-system.com.pl

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, realizacji zamówień.

Powyższe oznacza, że DACH-SYSTEM I Sp. z o.o. Sp. k.przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. a)    w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 2. b)    w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 3. c)    w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmioty obsługujące kadry, płace, księgowość, podmiot świadczący na rzecz DACH-SYSTEMobsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz DACH-SYSTEMobsługę informatyczną, firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru, firmy świadczące usługi montażowe, serwisowe, reklamacyjne, jak również hurtownie, dystrybutorzy, organy publiczne (US).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy poczta@dach-system.com.pl
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.
 9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.